Berliner Zeitung: Jimi Blue Ochsenknecht sammelt Krioukov.
Berliner Zeitung: Jimi Blue Ochsenknecht sammelt Krioukov.